Missie

Amazone vervult een brugfunctie en situeert zich als zodanig tussen alle betrokken partijen. Het is een plaats waar diverse vormen van feminisme met elkaar in dialoog gaan.

Volgens de statuten van Amazone stelt de verenigingzich tot doel :

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen door

  • het creëren van voorwaarden die een effectieve en efficiënte werking toelaten van de vrouwenorganisaties en de vrouwengroepen die erom verzoeken;
  • het voorzien in een ontmoetingscentrum die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevordert en zorgt voor de uitstraling van de vrouwenbeweging;
  • het organiseren van acties en evenementen en het ondersteunen van initiatieven van volwasseneneducatie en van socio-cultureel werk met het oog op de promotie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
  • de socio professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden voor het verlenen van diensten of het produceren van goederen ten behoeve van de bewoners, de groeperingen en de ondernemingen, zoals de uitbating van een restaurant en catering activiteiten.