Amazone statuten

TITEL I – NAAM – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1: NAAM VAN DE VERENIGING
1.1. De vereniging draagt de naam AMAZONE vzw en is gevestigd in de Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel. Het ondernemingsnummer is 0455.555.451.
1.2. Deze naam moet altijd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, of in het Frans “association sans but lucratif” of de afkorting “ASBL”, worden voorafgegaan of gevolgd.
1.3. De naam, die aanduidt dat het om een vereniging zonder winstoogmerk gaat, zoals onder 1.2. aangegeven, en het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging moet worden vermeld op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging.
1.4. De vereniging streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VERENIGING
2.1. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich te 1210 Brussel, Middaglijnstraat 10. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vereniging vereist een besluit van de algemene vergadering der leden overeenkomstig het quorum en de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
2.2. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

ARTIKEL 3: DOEL VAN DE VERENIGING
3.1. De vereniging stelt zich tot doel:
De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen door
– het creëren van voorwaarden die een effectieve en efficiënte werking toelaten van de vrouwenorganisaties en de vrouwengroepen die erom verzoeken;
– het voorzien in een ontmoetingscentrum die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevordert en zorgt voor de uitstraling van de vrouwenbeweging;
– het organiseren van acties en evenementen en het ondersteunen van initiatieven van volwasseneneducatie en van socio-cultureel werk met het oog op de promotie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
– de socio professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden voor het verlenen van diensten of het produceren van goederen ten behoeve van de bewoners, de groeperingen en de ondernemingen, zoals de uitbating van een restaurant en catering activiteiten.
3.2. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel met inbegrip van commerciële en lucratieve nevenactiviteiten waarvan de opbrengst altijd volledig zal worden toegewezen aan de uitvoering van deze non-profit doeleinden, voor zover toegestaan door de wet. Zij kan meer bepaald initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op het verlenen van diensten aan de vrouwenbeweging en op het ter beschikking stellen van informatie en documentatie over vrouwen en over de vrouwenbeweging.
ARTIKEL 4: DUUR VAN DE VERENIGING
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II – LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5: WERKELIJKE EN TOEGETREDEN LEDEN
5.1. De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden leden. Gezamenlijk worden zij de leden genoemd.
5.2. De vereniging telt ten minste vierentwintig (24) werkelijke leden en vijf (5) toegetreden leden.
5.3. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden en niet aan de toegetreden leden.
5.4. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen die hen toebedeeld zijn door de vzw-wetgeving en deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consulatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

ARTIKEL 6: VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP
6.1. Als werkelijk lid kan volgende persoon tot de vereniging toetreden: eenieder die de doelstellingen van de vereniging nastreeft, instemt met de waarden en actief de vereniging wil ondersteunen in het realiseren van haar missies. Een kandidaat als werkelijk lid moet voorgedragen worden door ten minste twee (2) leden en aanvaard worden door de algemene vergadering door middel van een stemming met de meerderheid van drievierden (3/4de) der aanwezige stemmen.
6.2. Als toegetreden lid kunnen volgende personen tot de vereniging toetreden: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Deze kan soeverein en zonder enige motivatie beslissen om een kandidaat niet te aanvaarden als toegetreden lid.
6.3. Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, met vermelding van naam, voornamen en adres, of indien het een rechtspersoon betreft, naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en met vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als werkelijk of als toegetreden lid.

ARTIKEL 7: JAARLIJKS LIDGELD
Het jaarlijks lidgeld voor zowel werkelijke als toegetreden leden wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering en bedraagt maximaal vijfhonderd euro (€500).

ARTIKEL8: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar beheersorganen na te leven,
b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
ARTIKEL 9: ONTSLAG, UITSLUITING EN SCHORSING VAN EEN LID
9.1. Elke werkelijk lid of toegetreden lid kan op ieder tijdstip ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven naar de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag heeft uitwerking vanaf de dag volgend op de eerstvolgende algemene vergadering.
Een ontslagnemend lid is verplicht tot het betalen van het lidgeld en deelname in de kosten die worden goedgekeurd voor het jaar waarin het zijn ontslag indient.
9.2. Worden als aftredend lid beschouwd: het werkelijk of toegetreden lid die binnen de maand na de aan haar gerichte aanmaningsbrief het lidgeld niet betaalt dat haar is opgelegd, of die zonder voorafgaande mededeling drie opeenvolgende keren afwezig is op de vergaderingen van de algemene vergadering.
9.3. Een werkelijk lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Alvorens tot de uitsluiting te besluiten, zal de algemene vergadering het betrokken lid horen.
9.4. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken werkelijk lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Tot op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken werkelijk lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet om tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het werkelijk lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.
9.5. Het lidmaatschap van een werkelijk lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.
9.6. Ontslagnemende of uitgesloten werkelijke leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte of uitgevoerde bijdragen.

TITEL III – RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vijf (5) bestuurders die niet verplicht lid moeten zijn van de vereniging. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal werkelijke leden van de vereniging.
De bestuurders handelen als een college. Zij worden bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.

ARTIKEL 11: DUUR VAN HET MANDAAT
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar en zijn herkiesbaar.

ARTIKEL 12: ORGANISATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR
12.1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter van verschillende nationale taalrol, een secretaris en een penningmeester.
12.2. De voorzitter of de secretaris roept de raad van bestuur bijeen. De oproepingen gebeuren op schriftelijke wijze (per brief, per fax of via e-mail). De oproepingstermijn bedraagt minimum vijf (5) werkdagen, tenzij ingeval van hoogdringendheid, welke moet worden gemotiveerd in de notulen van de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur.
De oproepingsbrief bevat de agenda van de vergadering.
De vergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel van de vereniging of op iedere andere plaats aangegeven in de oproeping.
De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder. De directie van de vzw Amazone woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij in de hoedanigheid van raadgever.
12.3. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
12.4. Iedere bestuurder kan op schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Iedere bestuurder kan maximum twee andere bestuurders vertegenwoordigen.
12.5. De raad van bestuur kan via telefoon- of videoconferentie vergaderen.
12.5bis De debatten die in de raad van bestuur plaatsvinden zijn in principe vertrouwelijk. De bestuurders moeten in hun hoedanigheid van gemachtigde, te goeder trouw, hun verbintenissen nakomen. Ze zijn ook gebonden aan een discretieplicht ten aanzien van de associatie.
12.6. Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden toegevoegd in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overlegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.
12.7. De bestuurder met het tegenstrijdig belang kan niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming m.b.t. het betrokken agendapunt en zal de vergaderzaal verlaten.
Deze procedure is niet van toepassing op de gebruikelijke verrichtingen die plaatsvinden aan de voorwaarden en tegen de zekerheden die gewoonlijk op de markt gelden voor soortgelijke verrichtingen.
12.8. Omwille van hun functie gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn ze enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
12.9. Wanneer een bestuurder, direct of indirect, een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke, materiële, morele of personele aard heeft bij een beslissing of transactie die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dan moet zij/hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de beraadslagingen van de bestuursraad. Als zij/hij dit nalaat, dan moet een bestuurder die op de hoogte is van het bestaan van een mogelijk belangenconflict, dit punt ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt of het belangconflict voldoende groot is om te rechtvaardigen dat de bestuurder zich onthoudt van deelname aan de discussie en stemming. De bestuurder mag noch de beraadslagingen bijwonen noch deelnemen aan de stemming. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Algemene Vergadering de beslissingen die het voorwerp zijn geweest van een potentieel belangenconflict.

ARTIKEL 13: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING
13.1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken.
13.2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
13.3. De raad van bestuur kan bijzondere volmachtdragers aanstellen die de vereniging kunnen vertegenwoordigen m.b.t. bijzondere, beperkt opgesomde aangelegenheden. Deze volmachtdragers verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht, welke tegenwerpelijk zijn aan deden.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 14: SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
14.1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden.
14.2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
14.3. Een werkelijk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Ieder lid kan maximum twee andere leden vertegenwoordigen.
14.4. Elk werkelijk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
14.5. Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en kunnen met de toestemming van de voorzitter zich tot de leden richten.
14.6. Wanneer, bij een beslissing of transactie die binnen de algemene vergadering valt, een actief lid direct of indirect een tegenstrijdig belang van financiële aard heeft, moet hij.zij dit vóór de beraadslagingen van de algemene vergadering aan de andere leden meedelen.

ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a) het wijzigen van de statuten,
b) het benoemen en afzetten van de leden van de raad van bestuur,
c) desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
e) het jaarlijks goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen,
f) het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het bepalen van de bestemming van de activa in geval van ontbinding,
g) het uitsluiten van een werkelijk lid,
h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en
i) alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

ARTIKEL 16: ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING
16.1. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de werkelijke leden er om vraagt.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die vóór 30 juni van dat jaar valt.
16.2. Alle werkelijke leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of fax of per e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering.
16.3. De oproeping bevat de agenda die door de raad van bestuur wordt vastgelegd. Een twintigste van de werkelijke leden hebben het recht om de voorzitter te verzoeken om bijkomende punten op de agenda te plaatsen. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden hiermee instemmen en minstens de helft van de werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 17: MEERDERHEDEN EN AANWEZIGHEIDSQUORUM
17.1. Met uitzondering van de aangelegenheden opgesomd sub 2, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde werkelijke leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
17.2. In geval van uitsluiting van een werkelijk lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent een statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging, worden onthoudingen geteld als tegenstem.
17.3. Ingeval op een algemene vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering van de leden worden bijeengeroepen welke geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede algemene vergadering moet minstens vijftien (15) dagen na de eerste algemene vergadering worden gehouden. De door de wet of onderhavige statuten vereiste meerderheid der stemmen blijft onverkort gelden.

ARTIKEL 18: NOTULEN
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die door de secretaris of een bestuurder worden ondertekend. Ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden “voor eensluidend afschrift” door de secretaris of een bestuurder ondertekend.

TITEL V – INZAGERECHT VAN DE WERKELIJKE LEDEN

ARTIKEL 19: INZAGERECHT VAN DE WERKELIJKE LEDEN
Behoudens wanneer de vereniging één of meer commissarissen heeft, kunnen alle werkelijke leden op de zetel van de vennootschap het register van de werkelijke leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, welke al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

ARTIKEL 20: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De algemene vergadering beslist over het, desgevallend, door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

TITEL VI – BEGROTINGEN – REKENINGEN – CONTROLE

ARTIKEL 21: JAARREKENING – BEGROTING
21.1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
21.2. De raad van bestuur bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen).
21.3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 22: COMMISSARIS(SEN)
22.1. Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
22.2. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatste inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

TITEL VIBIS – VERGADERING MET DE WERKNEMERS EN MEDEWERKERS.

Artikel 22bis: Informatie en raadpleging van de werknemers en medewerkers
Eenmaal per jaar, wordt een vergadering gehouden tijdens de werkuren waarop alle personeelsleden en de belangrijkste belanghebbende partijen worden uitgenodigd en waarop met name de volgende thema’s worden behandeld :
• de huidige en toekomstige economische en sociale ontwikkeling van het publieke initiatief;
• het welzijn op het werk;
• de voorstelling van het activiteitenverslag en een samenvatting van de rekeningen van het publieke initiatief in sociaal ondernemerschap;
• de politiek van personeelsmanagement, de rekrutering en de permanente vorming.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 23: Ontbinding van de vereniging
23.1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de VZW-wet. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt uitdrukkelijk opgenomen in de oproepingsbrief die naar de werkelijke leden wordt verzonden.
23.2. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

ARTIKEL 24: Bestemming van het vereffeningssaldo
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. De vereffenaar kan een gemotiveerd voorstel tot bestemming overmaken aan de algemene vergadering die over de afsluiting van de vereffening beraadslaagt en beslist.

ARTIKEL 25: VZW-WET
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de VZW-wet of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

Scroll naar boven